Начална регистрация на консент

POST http://[ip]:[port]/psd2/v1/consents

HEADERS:

X-Request-ID = [request-id] – задължителен хедър уникален номер на запитване (GUID)

Content-Type: application/json – задължителен хедър

PSU-ID: [user-id] – идентификатор на потребителя, получен при логване, задължителен

Request Body:

{"access": {"balances":[{"iban":"BG53TEPJ40131001000119", "currency":"BGN"}],
      "transactions":[{"iban": "BG53TEPJ40131001000119", "currency":"BGN"}],
      "accounts":[{"iban": "BG53TEPJ40131001000119", "currency":"BGN"}]},
 "validUntil": "2020-01-01",
 "frequencyPerDay" : "4"
}

Response:

{"consentStatus":"Received",
"consentId":"697e95aa-8508-4bba-8efc-1e3259a763f4",
"_links": {"self":{"href":"/v1/consents/697e95aa-8508-4bba-8efc-1e3259a763f4"},
      "status":{"href":"/v1/consents/697e95aa-8508-4bba-8efc-1e3259a763f4/status"},
      "startAuthorisationWithPsuAuthentication":{"href":"/v1/consents/697e95aa-8508-4bba-8efc-1e3259a763f4/authorisations"}}
}

Забележки:

Сметката която се регистрира може да фигурира в един от трите списъка от сметки: balances, transactions, accounts. Присъствието в един от трите списъка указва валидните операции с тази сметка – съответно – питане за баланс, списък с трансакции, детайлна информация за сметката. Ако сметка фигурира в balances и/или transactions – това означава, че негласно е включена и в списъка за детайлна информация – accounts.

consentId поле трябва да се праща като стойност на хедър Consent-ID при последващи операции с този консент – автентикация, статус и т.н.

self – линк за детайлна информация при GET заявка за този консент, тогава се показват и линкове за достъп самите ресурси/сметки (сметките се достъпват не по IBAN, а по техните генерирани ID-та за този консент)

status – линк за взимане на статуса на консента

startAuthorisationWithPsuAuthentication – базов линк за автентикация на консента.

Powered by BetterDocs