Списък с трансакции по сметка

Връща всички осчетоводени трансакции за даден период зададен през query params dateFrom и dateTo. Параметърът bookingStatus показва какъв тип транзакции да се върнат – чакащи/осчетоводени/всички трансакции.

GET:http://[host]:[port]/psd2/v1/accounts/[accountid]/transactions?dateFrom=[dateFrom]&dateTo=[dateTo]&bookingStatus=[bookingStatus]

HEADERS:

X-Request-ID = [request-id] – задължителен

Consent-ID: [consent-id] – задължителен – носи ID на консента

Content-Type: application/json – задължителен

PSU-ID: [user-id] – незадължителен

Response:

{
 "account": {
  "iban": {
   "iban": "BG58SOMB91301000000637"
  },
  "currency": "BGN"
 },
 "transactions": {
  "booked": [
   {
    "transactionId": "231DCCC181590002",
    "mandateId": null,
    "bookingDate": "01-01-2020",
    "creditorName": "Ivan Ivanov",
    "creditorAccount": "BG1203030",
    "debtorName": "Petar Petrov",
    "debtorAccount": "BG58SOMB91301000000637",
    "transactionAmount": {
     "currency": "BGN",
     "content": 5000
    }
   },
   {
    "transactionId": "231DCCD181590001",
    "mandateId": null,
    "bookingDate": "08-10-2020",
    "creditorName": "Gergana Petrova",
    "creditorAccount": "BG222222",
    "debtorName": "Petar Petrov",
    "debtorAccount": "BG58SOMB91301000000637",
    "transactionAmount": {
     "currency": "BGN",
     "content": 100
    }
   }
  ],
  "pending": null
 },
 "_links": null
}

Powered by BetterDocs