Иницииране на плащане

В боди на рекуеста се пращат данни за самото плащане:

instructedAmount – сума и валута

debtorAccount – IBAN на платеца

creditorAccount – IBAN на получателя

creditorName – име на получателя

другите полета не са задължителни.

За плащането се създава уникално ID и при успешно създадена заявка за плащане се връщат в отговора линкове за по-нататъшни операции – информация за плащането (self), статус на плащането (status), операции по авторизацията му (authoriseTransaction)

POST http://[ip]:[port]/psd2/v1/payments/domestic-credit-transfers-bgn

HEADERS:

X-Request-ID: [request-id] – задължителен

Content-Type: application/json – задължителен

PSU-ID: [user-id] – идентификатор на потребителя, получен при логване, задължителен

REQUEST:

{
  "instructedAmount":{
   "currency":"USD",
   "content":"123.50"
  },
  "debtorAccount":{
   "iban":"BG53TEPJ40131001000119"
  },
  "creditorName":"IhuAhu.com",
  "creditorAccount":{
   "iban":"TR73TURKBANK123456789"
  },
  "paymentType" : {"serviceLevel" : "SS1"},
  "remittanceInformationUnstructured": "ihuahu link"  
}

RESPONSE:

{
 "transactionStatus": "RCVD",
 "paymentId": "526091c1-e4ac-410a-a642-65af191ee8a9",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/v1/payments/bgn-credit-transfer/526091c1-e4ac-410a-a642-65af191ee8a9"
  },
  "status": {
   "href": "/v1/payments/bgn-credit-transfer/526091c1-e4ac-410a-a642-65af191ee8a9/status"
  },
  "authoriseTransaction": {
   "href":"/v1/payments/bgn-credit-transfer/526091c1-e4ac-410a-a642-65af191ee8a9/authorisations"
  }
 }
}

Powered by BetterDocs